Αρχείο

ΑΓΙΟΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ: ΠΕΡΙ ΑΠΛΟΤΗΤΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗΣ

Απλότης σημαίνει καθαρότητα, ακεραιότητα, ειλικρίνειαν, απονήρευτον γνώμην,

καθαρότητα διανοίας και αδολότητα ουδέν εχούσης συνεσκιασμένον και

ύπουλον, το ανυπόκριτον, το μη επικεκαλυμμένον.

Οι

την χριστιανικήν ταύτην έχοντες απλότητα εν ευθύτητι καρδίας

πολιτεύονται ενώπιον του Θεού και ουκ έστιν εν αυτοίς πανουργία· ο

οφθαλμός αυτών εστιν απλούς, καθαρός και διαυγής· το πρόσωπον αυτού

θάλλει η δε καρδιά αυτού εστι πλήρης ευφροσύνης·  η διάνοια αυτού εστιν

καθαρά ως ουρανός αίθριος, τα δε διανοήματά του ως χρυσός κεκαθαρμένος· ο λόγος αυτού εστιν αληθής, η δε ψυχή αυτού καθαρά από ρύπου.

Η

τιμιότης και η ειλικρίνεια χαρακτηρίζουσιν αυτόν, η δε ακεραιότης

κατακοσμεί αυτόν· η σεμνοπρέπεια στολίζει αυτόν, η δε ευστάθεια του

χαρακτήρος του περιάπτει αυτώ τιμήν· αγαπά εν απλότητι καρδίας και

επισπάται την εύνοιαν πάντων· ο την αρετήν έχων της χριστιανικής

απλότητος αγαπά τον Θεόν και ο Θεός αγαπά αυτόν και εισακούει της

δεήσεως αυτού.

Τη αρετή ταύτη αντιτίθεται η κακία του ποικίλου και ευτραπέλου.

πηγη

Ακολουθήστε το Πενταπόσταγμα στο Google news Google News

ΔΗΜΟΦΙΛΗ