Ακυρώθηκε ως μη νόμιμος ο διαγωνισμός του Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής από το Ελεγκτικό Συνέδριο

Δημοσίευση: 5 Φεβρουαρίου 2019, 7:08 μμ

Aυτό κι αν είναι ειδηση… Ως μη νόμιμο ακύρωσε τον ανοιχτό διαγωνισμό του Παππά για την ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο, το Ελεγκτικό Συνέδριο!


Το ανώτατο δημοσιονομικό δικαστήριο, με την υπ’αριθμόν 22/2019 απόφασή του έκρινε μη νόμιμη την ανάθεση του έργου στην σύμπραξη των εταιριών OTE A.E, ΒΥΤΕ ΑΒΕΕ- UNISYSTEMS, A.E, κρίνοντας ότι «δεν έγινε βαθμολόγηση της μοναδικής προσφοράς της υποψηφίας, συνοδευόμενη από ειδική και εμπεριστατωμένη αιτιολογία, με συνέπεια να μην εξειδικεύεται προσηκόντως το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς και να μην προκύπτει σαφώς ότι καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης χωρίς αποκλίσεις, λαμβανομένου μάλιστα υπόψη ότι δεν αναδεικνύονται τα συγκεκριμένα εκείνα στοιχεία του φακέλου του διαγωνιζομένου που αξιολογήθηκαν από την επιτροπή και οδήγησαν στην αποδοχή της τεχνικής προσφοράς».

Ο διαγωνισμός είχε προκηρυχθεί από τον υπουργό Ψηφιακής Πολιτικής κ. Νίκο Παππα, προυπολογισμού 27.003.480 ευρώ και χρηματοδοτούμενου από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ενώ το έργο αφορά στην έκδοση διοικητικών πράξεων και λοιπών εγγράφων μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Το επίμαχο έργο, σύμφωνα με τους συμβούλους του Ελεγκτικού Συνεδρίου, καλείται να δώσει «μια κεντρική λύση διασύνδεσης και διαλειτουργικότητας στην ηλεκτρονική ανταλλαγή εγγράφων σε όλους τους φορείς του Δημοσίου» ωστόσο μετά από αυτή την παράλειψη της βαθμολόγησης της προσφοράς, δεν βάζει την υπογραφή του στη σύμβαση.