Στρατός Ξηράς: Με το νέο μοντέλο η κατάταξη της δεύτερης “σειράς” του 2018

Δημοσίευση: 14 Φεβρουαρίου 2018, 3:06 μμ

Με βάση το νέο μοντέλο το οποίο προβλέπει την παρουσίαση των υπόχρεων στα Σημεία Υποδοχής και όχι στο Κέντρα Εκπαίδευσης Νεοσυλλέκτων, αρκετά εκ των οποίων θα αναστείλουν τη λειτουργία τους, θα γίνει από τις 5 έως τις 7 Μαρτίου 2018 καθώς επίσης από τις 12 έως στις 15 Μαρτίου, ανάλογα με την κατηγορία τους, η κατάταξη των στρατευσίμων με τη ΒΈΣΣΟ του 2018.


Η εγκύκλιος διαταγή του υπουργού, Αναπληρωτή Εθνικής Άμυνας, κ. Δημήτρη Βίτσα προβλέπει την πρόσκληση για κατάταξη με τη δεύτερη σειρά του 2018:

α. Τους στρατευσίμους των κλάσεων 1995 έως και 2019 (έτη γέννησης 1974 έως και 1998), από όλους τους Νομούς που υπέχουν υποχρέωση στράτευσης και είναι κατηγοριών πρώτης έως τετάρτης (Ι/1 έως και Ι/4), πλήρους ή μειωμένης θητείας, ανεξάρτητα αν έχουν τελειώσει ή όχι τη βασική ή ειδική εκπαίδευση και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Νοεμβρίου 2017 έως 1 Ιανουαρίου 2018.

β. Τους στρατευσίμους των κλάσεων της παραγράφου 1α της παρού- σας που έτυχαν αναβολής κατάταξης για λόγους υγείας και οι λόγοι της υποχρέωσής τους για κατάταξη δημιουργήθηκαν στο διάστημα από 1 Ιανουαρίου 2018 έως 28 Φεβρουαρίου 2018.

γ. Τους στρατευσίμους και ανυποτάκτους μετά τη διακοπή της ανυποταξίας τους, που έτυχαν αναβολής κατάταξης ως νοσηλευόμενοι, σύμφωνα με το άρθρο 15 του (α) σχετικού.


δ. Τους στρατευσίμους και ανυποτάκτους, των οποίων μετατοπίσθηκε η ημερομηνία κατάταξής τους για λόγους υγείας, σύμφωνα με την παράγραφο 7γ του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

ε. Τους στρατευσίμους και ανυποτάκτους που παραπέμφθηκαν στην αρμόδια υγειονομική επιτροπή και κρίθηκαν ικανοί κατηγορίας πρώτης (Ι/1) μέ- χρι και τετάρτης (Ι/4), σύμφωνα με το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 8 του άρθρου 37 του (α) σχετικού.

στ. Τους στρατευσίμους των οποίων το αίτημα αναβολής κατάταξης για κοινωνικούς λόγους απορρίφθηκε από την αρμόδια ∆ιοίκηση Στρατολογικών Υπη- ρεσιών, σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 5 του άρθρου 29 του (α) σχετικού.

ζ. Όσους υπέβαλαν δικαιολογητικά για την κατάταξή τους ως πρότα- κτοι οπλίτες, σύμφωνα με το άρθρο 38 του (α) σχετικού, εφόσον οι υπηρεσιακές ανά- γκες το επιτρέψουν. Αυτοί έχουν δικαίωμα να ανακαλούν οποτεδήποτε τα δικαιολογητικά τους ή να μην κατατάσσονται χωρίς να υπέχουν συνέπειες.

η. Τους στρατευσίμους που με διαταγές της ∆ιεύθυνσης Στρατολογι- κού(Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, εκτός των παραπάνω κατηγοριών, εντάχθηκαν ή θα ενταχθούν στην 2018 Β ́/ΕΣΣΟ για διαφόρους λόγους (υπηρεσιακές ανάγκες, ικανο- ποίηση αιτημάτων στρατευσίμων, κλπ).

θ. Τους μονίμους κατοίκους εξωτερικού της παραγράφου 3 του άρ- θρου 40 του (α) σχετικού, που υπέβαλαν αίτηση για αρχική κατάταξη τμηματικής εκπλή- ρωσης της θητείας τους, πριν από την πρώτη ημέρα κατάταξης αυτής της ΕΣΣΟ.

ι. Τους ανήκοντες στις κλάσεις της παραγράφου 1α της παρούσας που προέρχονται από την κατηγορία των ανυποτάκτων και παραλαμβάνουν σημείωμα κατά- ταξης της αρμοδίας Στρατολογικής Υπηρεσίας ή το αδίκημα της ανυποταξίας τους δια- κόπτεται, σύμφωνα με την παράγραφο 3δ του άρθρου 51 του (α) σχετικού, μέχρι την προτεραία της ημερομηνίας κατάταξης των λοιπών καλουμένων από τον ίδιο Νομό, ανά- λογα με την επιλογή τους.

ια. Τους στρατευσίμους που με διαταγή του ΓΕΕΘΑ/Β4 μεταφέρθηκαν ή θα μεταφερθούν στο Στρατό Ξηράς από τους άλλους Κλάδους των Ενόπλων ∆υνάμεων.

ιβ. Τους στρατευσίμους και ανυποτάκτους της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του (α) σχετικού που επιθυμούν να καταταγούν στο Στρατό Ξηράς εκτός ΕΣΣΟ σύμφωνα με τις παραγράφους 5 και 6 του άρθρου 1 του (ι) ομοίου, από 12 Μαρτίου 2018 έως και την προηγούμενη της 1ης ημέρας κατάταξης της 2018 Γ ́/ΕΣΣΟ.

  1. ́Οσοι από τους καλουμένους της παραγράφου 1 της παρούσας κηρυχθούν ανυπότακτοι, λόγω μη κατάταξής τους, θα καλούνται για κατάταξη, κατά τη διάρκεια της ανυποταξίας τους, με την παρούσα.
  2. Οι καλούμενοι από αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, καθώς και οι στρατεύσιμοι άλλων κατηγοριών και ανυπότακτοι οι οποίοι οποτεδήποτε έλαβαν αναβολή κατάταξης για λόγους υγείας, υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφε- ρόμενα στο Παράρτημα «Β» Σημεία Υποδοχής Οπλιτών στις 5, 6 και 7 Μαρτίου 2018, ενώ οι λοιποί καλούμενοι υποχρεούνται να παρουσιασθούν για κατάταξη στα αναφερόμενα στα Παραρτήματα «Γ» έως «ΙΓ» Σημεία Υποδοχής Οπλιτών (ΣΥΠΟ) από 12 έως 15 Μαρτίου 2018, ανάλογα με την επιλογή τους, εκτός των παρακάτω κατηγοριών:

α. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων (μετά τη διακοπή της ανυ- ποταξίας τους), της παραγράφου 1γ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να κατα- ταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ:

(1) Εντός πενθημέρου οι εξερχόμενοι από νοσοκομεία δημοσί- ου ή νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου ή οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, του εσωτερικού.

(2) Εντός δεκαημέρου οι εξερχόμενοι από νοσηλευτικά ιδρύματα του εξωτερικού.

β. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1δ της πα- ρούσας οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ, σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από τη λήξη της μετατόπισης της κατάταξής τους.

γ. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ε της πα- ρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήμερου από την κοινοποίηση της γνωμά- τευσης στην αρμόδια Στρατολογική Υπηρεσία.

δ. Των στρατευσίμων της παραγράφου 1στ της παρούσας, οι οποίοι υποχρεούνται να καταταγούν στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» εκτός ΕΣΣΟ και οπωσδήποτε εντός πενθήμερου από την έκδοση της απορριπτικής πράξης.

ε. Των στρατευσίμων και ανυποτάκτων της παραγράφου 1ιβ στα ΣΥΠΟ των Παραρτημάτων «Β» έως «ΙΓ» της παρούσας.

  1. Για τους στρατευσίμους-ανυπότακτους, οι οποίοι παρουσιάζονται αργότερα από την καθοριζόμενη για την κατηγορία τους ημερομηνία μέχρι και 15 Mαρτίου 2018, να γίνονται δεκτοί για κατάταξη ως εκπρόθεσμοι, υπέχοντας μηνιαία πρόσθετη στρατιωτική υποχρέωση, σύμφωνα με την παράγραφο 13 του άρθρου 17 του (γ) σχετικού. Μετά την ημερομηνία αυτή να μην κατατάσσεται κανένας, πλην των αναφερόμενων στις παραγράφους 3 α,β,γ,δ,ε και 6 της παρούσας.
  2. Κατ’ εξαίρεση είναι δυνατή, με διαταγή της ∆ιεύθυνσης Στρατολογικού (Β4) του Γενικού Επιτελείου Στρατού, η αλλαγή των ΣΥΠΟ στρατευσίμων και ανυποτάκτων, για υπηρεσιακούς λόγους.
  3. Οι καλούμενοι για κατάταξη, αν για λόγους αντικειμενικής αδυναμίας αδυ- νατούν να καταταγούν την καθοριζομένη ημερομηνία, να παρουσιάζονται σε οποιαδήποτε Στρατιωτική ή Αστυνομική Αρχή και εφόσον διαπιστωθούν οι λόγοι της αντικειμενικής αδυναμίας μπορούν, σύμφωνα με την παράγραφο 4 του άρθρου 31 του (α) σχετικού, να καταταγούν εντός δύο (2) ημερών από την καθοριζομένη ημερομηνία κατάταξής τους χωρίς συνέπειες.