Ὕµνος εἰς Χριστὸν µετὰ τὴν σιωπὴν (ἐν τῷ Πάσχα)

Δημοσίευση: 16 Απριλίου 2017, 12:08 μμ

Σήµερον1 ἐκ νεκύων Χριστὸς µέγας, οἷσιν ἐµίχθη2,
Ἔγρετο3, καὶ θανάτου κέντρον4 ἀπεσκέδασε5.
Καὶ ζοφεροὺς6 πυλεῶνας7 ἀµειδήτου8ἀΐδαο9
Ῥήξατο10, καὶ ψυχαῖς δῶκεν ἐλευθερίην.


Σήµερον ἐκ τύµβοιο11 θορὼν12, µερόπεσσι13φαάνθη,
Οἷς γένεθ᾽, οἷσι θάνεν, οἷς ἔγρετι ἐκ νεκύων,
Ὥς κε παλιγγενέες τε καὶ ἐκ θανάτοιο φυγόντες,
Σοὶ συναειρώµεσθ᾽14 ἔνθεν ἀνερχοµένῳ.

Σήµερον αἰγλήεις15 σε µέγας χορὸς ἀµφιγέγηθεν16
Ἀγγελικός, µέλπων17 ὕµνον ἐπιστέφιον18.
Σήµερον ἦχον19 ἔπνευσα, µεµυκότα20 χείλεα21σιγιῆ
Λύσας, ἀλλὰ µ᾽ ἔχεις ὑµνοπόλον22κιθάρην.

Νῷ νόον ἔνδον ἔρεξα, λόγῳ Λόγον· αὐτὰρ ἔπειτα
Ῥέξω23 καὶ µεγάλῳ Πνεύµατι, ἢν ἐθέλῃ.

Ὑποσημειώσεις
1 σήμερον / σήμερα
2 ἐµίχθη (παθ.ἀορ.ρ. µείγνυµι) / ἀναμίχθηκε
3 ἔγρετο (παθ.ἀορ.ρ. ἐγείρω) / σηκώθηκε
4 τὸ κέντρον / κεντρί
5 ἀπεσκέδασε (ἀόρ.ρ. ἀποσκεδάννυµι) / σκόρπισε
6 ζοφερός / σκυθρωπός,
7 ὁ πυλεών = ὁ πυλῶν / στῦλος
8 ἀµείδητος 2 / αγέλαστος
9 ἀΐδαο (γεν. ουσ. ἀΐδης = ᾍδης) / Ἅδης
10 ῥήγνυµι / σπάζω
11 ὁ τύµβος / τάφος
12 θορών (μτχ.ἀορ.ρ. θρώσκω) / ποὺ εἶδε
13 µέροψ, οπος / θνητός
14 συναείρω = συναίρω / κοινόχρηστος
15 αἰγλήεις / ἀκτινοβόλος, ἀπαστράπτων
16 ἀµφιγηθέω / περί, γύρω
17 µέλπω / ᾄδω, τραγουδῶ
18 ἐπιστέφιος / στέψις
19 ὁ ἦχος / ὀρυμαγδός, πάταγος
20 µυκάοµαι / βρυχῶμαι, κράζω
21 τὸ χεῖλος
22 ὑµνοπόλος / ὑμνοποιητής
23 ῥέξω / θυσιάζω, ἔγκειμαι