ΕΙΧΑΜΕ ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙ ΤΟΝ ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΑΡΧΙΕΡΕΙΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ΑΠΟ ΤΟ 1997

Δημοσίευση: 15 Φεβρουαρίου 2011, 8:33 μμ

Ο Αρχιμανδρίτης Νεκτάριος Μουλατσιώτης το 1997 με επιστολή του προς τον μακαριστό Αρχιεπίσκοπο Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κυρό Σεραφείμ, είχε κάνει γνωστά τα όσα έμελλε να πραγματοποιηθούν

στις σχέσεις πολιτείας και Εκκλησίας, για την κατάργηση των μισθών και των συντάξεων των κληρικών, καθώς και για την εκκλησιαστική περιουσία.


Η επιστολή έχει ως εξής:

Μακαριώτατε, Σεβασμιώτατοι,

Ἤδη ἀπό τό Σύνταγμα τῶν Βρυξελλῶν θεσπίστηκε ἀνεξιθρησκεία. Αὐτόματα ὅμως ἔπαψε νά εἶναι στήν Ἑλλάδα ἐπικρατοῦσα θρησκεία καί προστατευομένη ἀπό τήν Πολιτεία ἡ Ὀρθόδοξη. Πλεῖστες μαρτυρίες ὑπάρχουν: Ὅσοι τώρα ἀπό Ἐκκλησιαστικούς φορεῖς μηνύθηκαν κατέφυγαν στό Εὐρωπαϊκό Δικαστήριο καί βάσει τοῦ Κοινοτικοῦ Δικαίου ὡς γνωστόν δικαιώθηκαν, ἔστω καί ἄν εἶχαν καταδικαστεῖ ἀπό τό Ἑλληνικό Δίκαιο. Ἄρα οὔτε οἱ ἀποφάσεις τῶν Ἑλλήνων δικαστῶν ἰσχύουν, ἰσχύουν μόνον οἱ ἀποφάσεις καί τό Δίκαιο τῆς Εὐρώπης.

Ἐπί πλέον, βάσει τοῦ Κοινοτικοῦ Δικαίου, δέν μπορεῖ κάποιο μέλος-κράτος νά ἔχει ἐπίσημα προστατευόμενη θρησκεία καί μάλιστα οἱ λειτουργοί της νά εἶναι μισθωτοί τοῦ κράτους. Πρό ἡμερῶν ἔφθασε στήν Μονή μας ἡ πληροφορία ὅτι τό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν μέ ἔγγραφό του πού ἔστειλε ἤ πρόκειται… νά στείλει πρός τόν Ἀρχιεπίσκοπο, δηλώνει ὅτι: “Ἀπό τό Σεπτέμβριο τοῦ 1997 οἱ νέοι κληρικοί πού θά χειροτονοῦνται ὑποχρεοῦται ἡ Ἀρχιεπισκοπή τόν διορισμό τους νά τόν στέλνει πρῶτα στό Ὑπουργεῖο Οἰκονομικῶν. Ἄν δέ, ὑπάρχει κονδήλιο τότε θά πληρώνονται, διαφορετικά θά ὑπηρετοῦν ἐκεῖ πού διορίσθησαν χωρίς μισθό”.

Ἀκόμη οἱ πληροφορίες πού ἔχουμε ἀπό τούς καλούς ἐκείνους πολιτικούς πού ἀγωνίζονται εἶναι ὅτι δέν ἐπιχειροῦν τώρα ἀκόμη τήν ἀποσύνδεση Ἐκκλησίας-Κράτους (ὅπως λέει ἡ Κοινοτική ἐντολή), διότι θέλουν πρῶτα νά τῆς πάρουν καί τήν ὑπόλοιπη Ἐκκλησιαστική περιουσία· κι ἀφοῦ ὁ λαός πιεζόμενος ἀπό δυσβάστακτα οἰκονομικά μέτρα ἀγανακτήσει, νά τόν στρέψουν τεχνιέντως ἐναντίον τῆς Ἐκκλησίας, ὅπως ἤδη ἔχουν ἀρχίσει νά κάνουν μέσω τῶν ΜΜΕ, καθώς ὅλοι βλέπουμε.

ΘΑ ΚΑΤΑΡΓΗΘΟΥΝ ΕΠΙΣΗΣ:

α. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΗΜΑΙΑ

β. Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΥΜΝΟΣ

γ. ΟΙ ΕΘΝΙΚΕΣ ΕΟΡΤΕΣ

δ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ

ε. ΤΟ ΟΡΘΟΔΟΞΟ ΠΑΣΧΑ

Ἡ Κυβέρνηση καί οἱ Βουλευτές γνώριζαν ὅτι ἡ συνθήκη Σένγκεν ἔχει ἔρθει στήν Ἑλλάδα ἀπό τό 1988. Πέρασαν 9 ὁλόκληρα χρόνια χωρίς οἱ κυβερνήσεις μας νά μᾶς ἐνημερώσουν. Κρατοῦσαν τόσο καιρό τήν κοινοτική ἐντολή, ψήφιση συνθήκης Σένγκεν, μυστική.

Ὁ λαός τό ἔμαθε τό 1997 καί ὄχι ὅπως θά ἔπρεπε ἀπό τήν κυβέρνησή του, ἀλλά ἀπό μερικούς “τρελλούς” καί “φανατικούς” χριστιανούς, ὅπως τούς ὀνόμαζαν τά μέσα ἐνημερώσεως, τήν τελευταία στιγμή πού ψηφιζόταν ἡ Συνθήκη. Ἄν δηλαδή δέν φώναζαν οί χριστιανοί μας, κανένας δέν θά εἶχε μάθει γιά τήν Συνθήκη Σένγκεν.

Ἔτσι καί τώρα (1997) ἐνῶ ἔχουν φθάσει οἱ Κοινοτικές ἐντολές στήν Ἑλλάδα μας, περί καταργήσεως τῆς Ἑλληνικῆς Σημαίας, τοῦ Ἐθνικοῦ Ὕμνου, τῶν Ἐθνικῶν ἑορτῶν, τῆς Ἑλληνικῆς Ἱστορίας καί τῆς καταργήσεως τῆς Ὀρθοδοξίας ὡς ἐπισήμου θρησκείας, (διότι ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη πλέον σάν ἕνα Ἔθνος πρέπει νά ἔχει ἕνα νόμισμα, μία ταυτότητα, μία σημαία, ἕναν Ἐθνικό Ὕμνο, μία Ἱστορία, ἴσως καί μία θρησκεία ὅπως θά ἀναφέρουμε παρακάτω), δέν τολμοῦν οἱ πολιτικοί μας νά τά ποῦν στόν Λαό μας.

Τά ἀποκρύπτουν ὅπως ἀπέκρυπταν καί τόσα χρόνια τή Συνθήκη Σένγκεν, στήν κατάλληλη δέ στιγμή θά μᾶς τά γνωστοποιήσουν. (Σήμερα 2011 ἀρχίζουμε καί τά ζοῦμε). Ἀφοῦ πρῶτα μᾶς δέσουν καλά-καλά μέ τίς διάφορες Συνθῆκες θά μᾶς ποῦν μετά ὅτι δέν μποροῦν νά κάνουν διαφορετικά, διότι τούς πιέζει ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη.

Ὅπως μᾶς ἀποκάλυψε ἔντιμος Βουλευτής ὁ ὁποῖος μετέχει στίς Εὐρωπαϊκές ἐπιτροπές, πρό μηνῶν συζητήθηκε στήν Εὐρώπη ἡ ἡμερομηνία ἑορτῆς τοῦ Πάσχα. Οἱ Εὐρωπαῖοι πολιτικοί ἀπεφάσισαν, ἡ Ἑνωμένη Εὐρώπη νά ἑορτάζει στό ἐξῆς τό Πάσχα σέ μία ἡμερομηνία. Ἐδιάλεξαν δέ τήν ἡμερομηνία τοῦ Παπικοῦ Πάσχα. Ὅταν δέ οἱ Ἕλληνες Βουλευτές ἀντέδρασαν οἱ Εὐρωπαῖοι πολιτικοί εἰρωνευτικά καί χαμογελώντας τούς εἶπαν: “εἶναι πλέον ἡ ἡμερομηνία τοῦ Πάσχα Κοινοτική ἐντολή.

Δέν μᾶς ἐνδιαφέρει ἐάν ἐσεῖς εἶστε Ὀρθόδοξοι. Στήν Ἑνωμένη Εὐρώπη ὅλα θά εἶναι κοινά”. Τό εὐρωπαϊκό σκεπτικό εἶναι ὅτι ὅλες οἱ οἰκονομικές ὑπηρεσίες της Εὐρώπης, χρηματιστήριο, τράπεζες, ὑπηρεσίες κτλ., δέν ἔχουν ἀργία τότε πού οἱ Ὀρθόδοξοι ἔχουν Πάσχα καί δέν εἶναι δυνατόν οἱ ὑπηρεσίες της Εὐρώπης νά ἐργάζονται καί οἱ δικοί μας νά κάνουν διακοπές.

Οἱ περίοδοι τῶν διακοπῶν πρέπει νά συμπίπτουν δι’ αὐτό καί κατέληξαν νά δεχθοῦν ὡς ἀργία το Πάσχα τῶν Λατίνων καί τῶν Πρωτεσταντῶν πού πλειοψηφοῦν στήν Εὐρώπη.

Βλέπουμε ξεκάθαρα ἐδῶ, ὅτι ἡ ἀλλαγή τοῦ Πασχαλίου εἶναι Κοινοτική έντολή. Ὁ Πάπας διατάζει κι ἐμεῖς ἐφαρμόζουμε. Ὁ Οἰκουμενισμός εἶναι τελικά Κοινοτική ἐντολή. Στήν κατάλληλη στιγμή οἱ πολιτικοί μας θά τά ἐφαρμόσουν στήν πράξη, μή μπορώντας νά κάνουν διαφορετικά.