ΔΕΥΤΕΡΑ 23 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Εκκλησία

Περὶ τῶν κακοδόξων δηλώσεων, ὅτι οἱ κατὰ τὴν ἁγιοπατερικὴ διδασκαλία ἀποτειχισμένοι εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας

Ὅσο αὐξάνεται ἡ ἁγιοπατερικὴ ὕστατη καὶ μαρτυρικὴ ἀντίδραση τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ἡ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετίζοντες...

Δημοσίευση

Ὅσο αὐξάνεται ἡ ἁγιοπατερικὴ ὕστατη καὶ μαρτυρικὴ ἀντίδραση τοῦ ποιμνίου τῆς Ἐκκλησίας, δηλ. ἡ διακοπὴ ἐκκλησιαστικῆς κοινωνίας μὲ τοὺς αἱρετίζοντες οἰκουμενιστές, τόσο αὐξάνεται καὶ ἡ ὀργὴ τους, μὴ ὄντες ἰκανοὶ νὰ ἀποδεχθοῦν, ὅτι ὑπάρχουν ἀκόμα – παρόλη τὴν προεργασία καὶ τὴν πλύση ἐγκεφάλου ποὺ ἔκαναν – ὀρθόδοξα ἀντανακλαστικὰ στὸ ποίμνιο. Τὸ τελευταῖο ἐπιχείρημα ποὺ ἔχουν ἀνακαλύψει, ἀφοῦ ἡ προσπάθεια τους νὰ ἀνακηρύξουν τὸν 15ο Κανόνα δυνητικό ἀπέτυχε, εἶναι, ὅτι τάχα οἱ ἀποτειχιζόμενοι βρίσκονται ἐκτὸς Ἐκκλησίας, διότι διακόπτουν ὄχι μόνο τὸ μνημόσυνο τοῦ Ἐπισκόπου τους ἀλλὰ καὶ ὅτι τάχα ἀνακηρύττουν ἔτσι τὸν ἑαυτό τους Ἐκκλησία. Αὐτὸ φυσικὰ ἀποτελεῖ ἐπαναλαμβανόμενη καὶ κατάφωρη κατάργηση τῶν Ἱερῶν Κανόνων καὶ τῶν παρακαταθηκῶν τῶν Ἁγίων Πατέρων. Γιατὶ οἱ Κανόνες μᾶς προστάζουν, καὶ ὅτι ὁ κοινωνῶν ἀκοινωνήτῳ ἀκοινώνητος ἔστω, καὶ ὅτι δὲν ἐπιτρέπεται ἕνας πιστός, νὰ διακόψει τὸ μνημόσυνο τοῦ δικοῦ του Ἐπισκόπου καὶ νὰ πάει σὲ ἄλλον.

Εἶναι φυσικὸ κακόδοξοι ἄνθρωποι, νὰ ἀντιδροῦν στὸν νόμο τοῦ Πνεύματος καὶ νὰ ψάχνουν αἰτίες γιὰ νὰ κατηγορήσουν ἢ γιὰ νὰ καταργήσουν τοὺς Ἱεροὺς Κανόνες καὶ νὰ συντάξουν νέους, δικούς τους, ὄχι σύμφωνους μὲ τὸ πνεῦμα τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ μὲ τὸ πνεῦμα τῆς παναίρεσης ποὺ ἐκπροσωποῦν εἴτε μὲ τὰ ἔργα τους, εἴτε μὲ τὴν σιωπή τους. Οἱ Ἱεροὶ Κανόνες ὅμως δείχνουν, ποιός πραγματικὰ εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας. Ἂς δοῦμε ἀπὸ τὸ ἱερό Πηδάλιο σὲ νεοελληνική, ἐλεύθερη μετάφραση μερικοὺς ἀπὸ αὐτοὺς καὶ ὁ καθένας μας ἂς κατανοήσει τοὺς συνειρμούς του καὶ ἂς βγάλει τὰ συμπεράσματά του:

7η ὑποσημείωση τῶν προλεγομένων τῶν Ἱερῶν Κανόνων τους (Τί λέει γιὰ τοὺς παραβάτες τῶν Ἱερῶν Κανόνων): Ὅποιος παραβαίνει συνοδικὸ Κανόνα πρέπει νὰ τοῦ ἐπιβάλλεται, τὸ ἐπιτίμιο, ποὺ ὁρίζει ὁ Κανόνας, τὸν ὁποῖον παρέβη, κατὰ τὸν 2ο τῆς 6ης.%ce%bco%ce%bcj%ce%bch%ce%bcj%ce%bcp%ce%bco%ce%bcm_%ce%bcn%ce%bcb_-%ce%bcm%ce%bcn%ce%bcj%ce%bch-%ce%bcc%ce%bcl_%ce%bch%ce%bcj-%ce%bcn%ce%bcj%ce%bco-%ce%bcy%ce%bcl%ce%bcd%ce%bcm%ce%bcn%ce%bcj__134


Οἱ Ἀπόστολοι στὸν ἐπίλογο τῶν Κανόνων: Οἱ θεῖοι Κανόνες πρέπει νὰ τηροῦνται ἀπὸ ὅλους χωρὶς ἀλλαγές. Ὅσοι δὲν τοὺς τηροῦν ὑποβάλλονται σὲ φρικτὰ ἐπιτίμια. Αὐτά, Ἐπίσκοποι, σᾶς διατάζουμε γιὰ τοὺς Κανόνες. Ἐάν μείνετε σὲ αὐτές τὶς διαταγές, θὰ σωθεῖτε καὶ θὰ ἀποκτήσετε εἰρήνη, ἐάν ὅμως γίνετε ἀνυπάκοοι, θὰ κολασθεῖτε καὶ θὰ ἔχετε συνεχὴ πόλεμο μεταξύ σας, ὡς πρέπουσα καταδίκη, διότι δὲν ἀκούσατε καὶ δὲν ὑπακούσατε στὰ λόγια μας.

7ος Ἀποστολικός: Δὲν πρέπει νὰ γιορτάζουμε μαζὶ μὲ τοὺς Ἰουδαίους ἢ νὰ δεχόμαστε τὰ δώρα τῶν γιορτῶν τους ἢ τὰ ἄζυμα, ὅπως ὁρίζει ὁ 70ος Κανόνας ἀλλὰ καὶ ὁ 37ος και ο 38ος τῆς Λαοδικείας.(Ξένη Δημοσίευση) ΤΕΛΕΤΗ ΣΤΗΝ ΙΕΡΑ ΣΥΝΑΓΩΓΗ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ "ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΒΡΑΙΩΝ ΜΑΡΤΥΡΩΝ ΚΑΙ ΗΡΩΩΝ ΤΟΥ ΟΛΟΚΑΥΤΩΜΑΤΟΣ"

10ος Ἀποστολικός: Ὅποιος συμπροσεύχεται μὲ ἀκοινώνητο, ἀκόμα καὶ στὸ σπίτι του, αὐτός πρέπει νὰ ἀφορίζεται.%ce%bc%ce%bch-%ce%bcj%ce%bcd%ce%bce%ce%bcs4

30ος Ἀποστολικός: Ἐὰν κάποιος Ἐπίσκοπος χρησιμοποίησε ὡς μέσο κοσμικοὺς ἄρχοντες καὶ μέσω αὐτῶν πῆρε ἀξίωμα στὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ καθαιρεῖται καὶ νὰ ἀφορίζεται ὅπως καὶ αὐτοὶ ποὺ κοινωνοῦν μαζί του ( 2ος τῆς 4ης, 3ος και 5ος τῆς 7ης και 13ος τῆς Λαοδικείας).

45ος Ἀποστολικός: Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ἢ Διάκονος, ὁ ὁποῖος συμπροσευχήθηκε μὲ αἱρετικούς, πρέπει μόνο νὰ ἀφορίζεται, ἐὰν ὅμως τοὺς ἐπέτρεψε νὰ τελέσουν, ὡς Κληρικοί, κάποιο ἐκκλησιαστικὸ λειτούργημα, νὰ καθαιρεῖται.%ce%bcu%ce%bco%ce%bcg%ce%bck%ce%bcl%ce%bcj%ce%bcm%ce%bc%ce%bco%ce%bcq_

58ος Ἀποστολικός: Ἐπίσκοπος ἢ Πρεσβύτερος ποὺ ἀμελεῖ τὸν κλῆρο καὶ τὸν λαὸ καὶ δὲν τοὺς διδάσκει τὴν εὐσέβεια πρέπει νὰ ἀφορίζεται. Ἂν μάλιστα ἐπιμένει στὴν ἀμέλεια καὶ στὴν τεμπελιά, πρέπει νὰ καθαιρεῖται (Τῆς 4ης 21ος καὶ τῆς 6ης 19ος, τῆς 1ης 80ος,…).

62ος Ἀποστολικός: Ἐὰν κάποιος Κληρικός, ἐπειδὴ ἀνθρωπίνως φοβᾶται τοὺς Ἰουδαίους, τοὺς εἰδωλολάτρες ἢ τοὺς αἱρετικούς, ἀρνηθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Χριστοῦ, πρέπει νὰ ἀποβάλλεται, ἐὰν ἀρνηθεῖ τὸ ὄνομα τοῦ Κληρικοῦ, πρέπει νὰ καθαιρεῖται.


81ος Ἀποστολικός: Ἐὰν κάποιος Χριστιανὸς προσφέρει λάδι γιὰ θυσία σὲ εἰδωλολατρικὸ ναὸ ἢ σὲ συναγωγὴ Ἰουδαίων καὶ στὶς γιορτές τους καὶ ἀνάψει μὲ αὐτό λυχνία, πρέπει νὰ ἀφορίζεται (Ἀποστ. 7ος, 65ος και 80ος, τῆς 6ης 11ος, τῆς Ἀντιοχ. 1ος, τῆς Λαοδικ. 29ος, 37ος, 38ος, τῆς Καρθ. 59ος, 82ος, 123ος).hanuka assizi

72ος Κανόνας τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου: Δὲν ἐπιτρέπεται σὲ ὀρθόδοξο ἄνδρα νὰ συνδέεται μὲ αἱρετικὴ γυναῖκα οὔτε σὲ ὀρθόδοξη γυναῖκα νὰ συνάπτει γάμο μὲ αἱρετικὸ ἄνδρα. Ἐὰν ἀποδειχθεῖ, ὅτι συνέβη κάτι ἀπὸ ὅλα αὐτά, ὁ γάμος θεωρεῖται ἄκυρος…. Ἐὰν κάποιος παραβεῖ αὐτά, ποὺ ὁρίζονται ἀπὸ ἐμᾶς, πρέπει νὰ ἀφορίζεται.finland005

Στὴν ἐρμηνεία τοῦ Κανόνα τῆς ἐν Καρθαγένῃ τοπικῆς Συνόδου: Μὲ πολλὰ ἐπιχειρήματα ἀποδεικνύει ὁ παρὼν Κανόνας, ὅτι τὸ βάπτισμα τῶν αἱρετικῶν καὶ σχισματικῶν δὲν μπορεῖ νὰ γίνει δεκτὸ καὶ ὅτι πρέπει αὐτοὶ νὰ βαπτίζονται, ὅταν ἐπιστρέφουν στὴν Ὀρθοδοξία τῆς Καθολικῆς Ἐκκλησίας. Πρῶτον, γιατὶ τὸ βάπτισμα εἶναι ἕνα καὶ γιατὶ αὐτὸ βρίσκεται μόνο στὴν Καθολικὴ Ἐκκλησία. Ἀκολούθως οἱ αἱρετικοὶ καὶ οἱ σχισματικοί, ἐπειδὴ βρίσκονται ἔξω ἀπὸ τὴν Ἐκκλησία, δὲν ἔχουν τὸ ἕνα βάπτισμα.%ce%bcd%ce%bcl%ce%bc%ce%bcn%ce%bcd%ce%bce%ce%bcj_

Στὴν τοπικὴ Σύνοδο τῆς Λαοδικείας:

6ος Κανόνας: Δὲν ἐπιτρέπεται στοὺς αἱρετικοὺς νὰ εἰσέρχονται στὴν Ἐκκλησία, ἂν ἐπιμένουν στὴν αἵρεση (βλέπε καὶ 45ος καὶ 65ος Ἀποστολικός).

37ος Κανόνας: Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ παίρνουμε τὰ δῶρα ποὺ μᾶς στέλνονται ἀπὸ Ἑβραίους καὶ αἱρετικοὺς στὶς γιορτές τους, οὔτε νὰ συνεορτάζουμε μὲ αὐτούς.%ce%bch%ce%bcd%ce%bcj

39ος Κανόνας: Δὲν ἐπιτρέπεται νὰ συνεορτάζουμε μὲ τὰ ἔθνη καὶ νὰ κοινωνοῦμε τὴν ἀθεότητά τους.


Σχόλιο στὸν πρῶτο Κανόνα τῆς 4ης Οἰκουμενικῆς Συνόδου: …Ἀλλὰ ἀναθεματίζουν (σημ. οἱ Ἅγιοι Πατέρες) καὶ ὅποιον δὲν κρατάει τὰ εὐσεβῆ δόγματα τῶν προαναφερθέντων Πατέρων, οὔτε τὰ φρονεῖ μὲ τὸν νοῦ, οὔτε τὰ κηρύττει μὲ τὴν γλώσσα, ἀλλὰ ἀντιθέτως ἐπιχειρεῖ νὰ ἐναντιώνεται σ’ αὐτά, καὶ ὁρίζουν, ὅτι αὐτός πρέπει νὰ ἀποβάλλεται ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ ἀποκόπτεται, ὡς ἐχθρὸς καὶ ὡς μολυσμένο μέλος.

Κανεὶς πιστὸς ἀπὸ αὐτοὺς ποὺ διέκοψαν τὴν μνημόνευση τῶν οἰκουμενιστῶν Ἐπισκόπων δὲν πῆγε σὲ «Σύνοδο» ἢ ἀλλοῦ, π.χ. στὴν Ἀσσίζη καὶ δὲν περιφρόνησε τοὺς Κανόνες Κανεὶς δὲν τόλμησε νὰ ἀμφισβητήσει τὴν διδασκαλία τῶν Πατέρων. Πῶς λοιπὸν εἶναι ἐκτὸς Ἐκκλησίας; Καὶ ἂν αὐτοὶ, γιὰ νὰ κάνουμε τὸν advocatus diaboli βρίσκονται ἐκτός, τότε ποῦ βρίσκονται οἱ ἄλλοι, ποὺ συνάχθηκαν «συνοδικῶς» καὶ τοὺς ἀκύρωσαν («ἐν Ἁγίῳ Πνεύματι» ὅπως λέει π.χ. ὁ Κορίνθου κ.ἄ.); Ἂς ξαναδιαβάσουμε, τί λέει τὸ Ἱερὸ Πηδάλιο γιὰ τὸ κῦρος τῶν Ἱερῶν Κανόνων: Ὅσοι δὲν τοὺς τηροῦν ὑποβάλλονται σὲ φρικτὰ ἐπιτίμια… πρέπει νὰ ἀποβάλλονται ἀπὸ τὸν κατάλογο τῶν Χριστιανῶν καὶ νὰ ἀποκόπτονται, ὡς ἐχθροὶ καὶ ὡς μολυσμένα μέλη.

Ἀδαμάντιος Τσακίρογλου, Κλασσικὸς φιλόλογος, Ἱστορικός.

 • Μανος Ελλανιος

  ευτηχως που απο ολους αυτους τους κανονες δεν εχει γινει τιποτα…’κρατατε” γερα. :p

 • ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

  ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΠΑΠΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ; ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΜΑ ΕΝΟΣ ΠΑΠΑ ΠΟΥ ΑΝΤΕΤΑΧΘΗ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑΣ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΟΔΟΥ ΠΟΥ ΕΦΤΙΑΞΑΝ ΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΤΗΣ ΠΙΣΤΕΩΣ, ΠΡΟΣΘΕΣΕ ΤΟ FILIOQUE!
  ΑΛΛΑ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΑ ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΗ ΣΥΝΟΔΟ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΑΝ ΑΓΙΟΙ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΟΠΩΣ Ο ΑΓΙΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Ο ΑΓΙΟΣ ΣΥΛΒΕΣΤΡΟΣ Κ.Α. ΕΚΑΝΑΝ ΛΑΘΟΣ ΟΙ ΑΓΙΟΙ; OXI BEBAIA.
  ΦΟΒΕΡΗ ΒΛΑΣΦΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΘΕΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΠΑ ΤΗΣ ΡΩΜΗΣ.
  ΕΧΑΣΑΝ ΤΗΝ ΧΑΡΗ ΟΙ ΠΑΠΙΚΟΙ ΚΑΙ ΤΗΝ ΣΩΤΗΡΙΑ ΤΟΥΣ.
  ΠΩΣ ΒΑΖΕΙΣ ΕΝΑΝ ΒΛΑΣΦΗΜΟ ΣΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ, ΚΑΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΧΑΜΗΛΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΝΑ ΕΜΕΝΑΝ ΕΚΤΟΣ ΚΛΗΡΟΥ ΜΗΝ ΠΑΙΡΝΟΥΝ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΤΗΝ ΤΙΜΗΝ!

 • Angelos A

  εξω απο την Εκκλησια ειναι οσοι ειναι οικουμενιστες σαν τον Βαρθολομαιο το μασόνο, τον πράκτορα των Τουρκων και της CIA!

 • Υφαντής Γιώργος

  Πλάκα έχει….
  «30ος Ἀποστολικός: Ἐὰν κάποιος Ἐπίσκοπος χρησιμοποίησε ὡς μέσο κοσμικοὺς ἄρχοντες καὶ μέσω αὐτῶν πῆρε ἀξίωμα στὴν Ἐκκλησία πρέπει νὰ καθαιρεῖται καὶ νὰ ἀφορίζεται ὅπως καὶ αὐτοὶ ποὺ κοινωνοῦν μαζί του ( 2ος τῆς 4ης, 3ος και 5ος τῆς 7ης και 13ος τῆς Λαοδικείας)».
  Μόνο με αυτόν τον κανόνα πρέπει να αφοριστούν όλοι οι επίσκοποι διότι ούτε ένας,ούτε ένας,δεν υπάρχει που να μην χρησιμοποίησε «μέσο» για να ανέλθει….

  • Ο-ΡΟΜΙΟΣ

   ΠΟΥ ΤΟ ΞΕΡΕΙΣ ΕΣΥ ΡΕ ΜΕΓΑΛΕ ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

   ΟΛΟ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΚΑΠΟΙΑ ΠΟΡΤΑ ΒΡΗΣΚΟΣΟΥΝΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   Α ΡΕ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

   • Υφαντής Γιώργος

    Βρε καλώς το παιδί…Από ποιόν πλανήτη είσαι ανόητε υπερασπιστή του κακού και της ασυδοσίας των δεσποτάδων;Oτι γράφω είναι ελάχιστα μπροστά σ’αυτά που γνωρίζω.Κατάλαβες κουτορνίθι;Άνοιξε τα στραβά σου και ρώτα για να μάθεις ποιοί διοικούν την εκκλησία και ποιοί είναι αυτοί που σε χρησιμοποιούν για να γράφεις βλακείες υπέρ τους.Αν ενοχλείσαι να μην κάθεσαι να διαβάζεις τις απόψεις μου…δεν σου πέφτει λόγος τι γράφω…Και κάτι άλλο ανόητε…καμιά σελιδούλα δεν με κατευθύνει .Γράφω αυτά που ξέρω από ιδία πείρα και γνώση,γράφω με το όνομα μου και δεν ντροπιάζω τους ρομιούς χρησιμοποιώντας το όνομα τους όπως εσύ με το οποίο δεν έχεις καμία σχέση…
    Βάλε το ονοματάκι σου βρε κότα να δούμε ποιός είσαι…. .

 • Ανώνυμος

  Προς δόξαν Θεού…δείχνει να μην περνάει….στις πραγματικά Ορθόδοξες συνειδήσεις….οι πνευματικοί κατευθύνουν ορθώς τους πιστούς…ας κάνουμε τον αγώνα μας και βλέπουμε…ατομικά και προσωπικά θα κριθούμε για την θέση που θα πάρουμε σε αυτό το θέμα…το αποτέλεσμα θα το δώσει ο Θεός….

 • Ο-ΡΟΜΙΟΣ

  α….. Α ΡΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ ….ΑΝΑΡΧΟΑΥΤΟΝΟΜΟΙ ΓΙΝΑΤΕ ΟΛΟΙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΟΛΟΙ ΨΗΛΑ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ ΤΗΣ ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΕΩΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΕΧΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΣΕΛΙΔΟΥΛΑ ΝΑ ΣΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΕΙ ΣΕ ΟΛΑ ΑΠΟ ΤΑ «» ΑΓΙΟΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΤΕΡΙΚΑ ΤΗΣ «» ΑΡΘΡΑ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Ω ΡΕ,,,,ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΕΟΙ ΓΙΝΑΤΕ ΟΛΟΙ ΣΑΣ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΟΣΟΙ ΜΟΝΟΙ ΤΟΥΣ ΕΠΙΣΗΜΑ ΣΗΚΩΝΟΥΝ ΤΟ ΛΑΒΑΡΟ,ΝΑΙ…….ΕΙΝΑΙ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΑΓΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!! αλλα αυτο φυσικα ,δεν θα το μαθετε διαβαζωντας αυτην την σελιδουλα !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 • Ο-ΡΟΜΙΟΣ

  ΠΑΩ ΣΤΟΙΧΗΜΑ …….ΟΤΙ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣΘΕ ΟΛΟΙ ΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΠΑΣΧΑ …και αυτο ΜΕΧΡΙ ΤΟ ΧΡΙΣΤΟΣ ΑΜΕΣΤΗ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  ΕΙΣΤΕ ΜΕ ΑΛΛΑ ΛΟΓΙΑ ΟΙ ΚΑΤ’ΕΞΟΧΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΙ ΝΑ ΚΡΙΝΟΥΝ ΑΥΤΑ ΤΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ ,ΝΑ ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΘΑ ΔΙΑΤΑΣΑΤΕ ΚΙΟΛΑΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  Α ΡΕ ΝΕΟΕΛΛΗΝΕΣ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Άρθρα κατηγορίας

Στὴ δίνη τῆς… μετὰ Κολυμπαρίου ἐποχῆς.

«Ἰδοὺ ὠδίνησεν ἀδικία, συνέλαβε πόνον καὶ ἔτεκεν ἀνομίαν» (Ψαλμ. Ζ´) Μεγάλη ἀναστάτωση, πολὺς θόρυβος καὶ ἄμετρη σύγχυση ἐπικρατεῖ στὶς μέρες...23 Ιανουαρίου 2017, 10:23 μμ

Χάθηκε Ουκρανός μοναχός στο Άγιο Όρος- Σε εξέλιξη οι έρευνες

Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για τον εντοπισμό 43χρονου Ουκρανού δόκιμου μοναχού, ο οποίος βρισκόταν ως επισκέπτης στο Άγιον Όρος. Σύμφωνα...23 Ιανουαρίου 2017, 6:19 μμ

 

2
Μητροπολίτης Καλαβρύτων: «Χάνεται η Χριστιανική Ελλάδα- O ΣΥΡΙΖΑ απροκάλυπτα πλέον προωθεί την αθεΐα»

Ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, σε κείμενο καταπέλτη που δημοσίευσε στο προσωπικό του ιστολόγιο καταγγέλλει ότι η Ελλάδα χάνει...23 Ιανουαρίου 2017, 5:36 μμ

 

1
Μητροπολίτης Καλαβρύτων: Χάνεται η Χριστιανική Ελλάδα

Ο μητροπολίτης Καλαβρύτων και Αιγιαλείας Αμβρόσιος, σε κείμενο καταπέλτη που δημοσίευσε στο προσωπικό του ιστολόγιο καταγγέλλει ότι η Ελλάδα χάνει...23 Ιανουαρίου 2017, 4:44 μμ

1
23 Ιανουαρίου: Εορτή του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω

Τη μνήμη του Αγίου Διονυσίου του εν Ολύμπω τιμά σήμερα, 23 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας. Ο Άγιος Διονύσιος γεννήθηκε λίγο...23 Ιανουαρίου 2017, 8:59 πμ

11
Τσελεγγίδης: «Παραμένουμε στὴν Ἐκκλησία ὅπως ἔκανε καὶ ὁ Ἅγιος Μάξιμος ὁ Ὁμολογητὴς. Ἔμεινε στὴν Ἐκκλησία ἀσυμβίβαστος μὲ τὴν αἱρετικὴ διδασκαλία»

Παραθέτουμε ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα ἀπὸ τὴν συνέντευξη ποὺ μᾶς εἶχε παραχωρήσει ὁ δογματολόγος καθηγητὴς τῆς Θεολογικῆς κ. Δημήτριος Τσελεγγίδης, σχετικὰ μὲ τὶς...22 Ιανουαρίου 2017, 8:03 μμ

1
«Αντισυνταγματική η θεσμοθέτηση του μαθήματος των θρησκευτικών ως επιλεγόμενου»

Ευάγγελος Στ. Πονηρός Δρ. Θ., Μ.Φ. Σχολικός σύμβουλος θεολόγων Πειραιώς, Δ΄ Αθηνών, Κυκλάδων Αντικρύσαμε για μια ακόμη φορά (17/1/2017)...22 Ιανουαρίου 2017, 7:03 μμ

1
Η έμπρακτη Ορθόδοξη διδαχή του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού

ΟΙ ΜΕΓΑΛΟΙ ΑΓΩΝΕΣ ΤΟΥ ΑΓΙΟΥ ΜΑΞΙΜΟΥ ΤΟΥ ΟΜΟΛΟΓΗΤΟΥ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΩΝ ΑΙΡΕΤΙΚΩΝ (ΜΟΝΟΘΕΛΗΤΙΣΤΩΝ-ΜΟΝΟΕΝΕΡΓΗΤΩΝ) ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΙΡΕΣΕΩΣ ΑΥΤΩΝ. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ...22 Ιανουαρίου 2017, 8:10 πμ

«Ὅσες Σύνοδοι ἦταν ληστρικὲς, ἔπασχαν ἀπὸ ἔλλειψη ἐμπειρίας τῆς θεραπευτικῆς καὶ τῆς νηπτικῆς πράξης τοῦ ἡσυχασμοῦ τῆς Ἐκκλησίας μας» (Βίντεο)

Ἀπομαγνητοφωνημένο ἀπόσπασμα τοῦ π. Κωνσταντίνου Στρατηγόπουλου, τῆς ὁμιλίας «Λόγος περὶ τῆς Ὀρθοδόξου θεραπευτικῆς Γ΄», ἀπὸ τὸ βιβλίο «Πατερικὴ Θεολογία» τοῦ...21 Ιανουαρίου 2017, 6:05 μμ

Το επιβλητικό Μοναστήρι του Μεγάλου Μετεώρου που προκαλεί δέος (εικόνες)

Στο δυτικό άκρο των Μετεώρων, στο υψηλότερο σημείο τους, βρίσκεται το μοναστήρι που η ίδρυσή του σηματοδότησε την αφετηρία του...21 Ιανουαρίου 2017, 8:10 πμ

21 Ιανουαρίου: Εορτή του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή

Τη μνήμη του Οσίου Μαξίμου του Ομολογητή τιμά σήμερα, 21 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας, Άχειρ, άγλωττος, χείρα και γλώτταν φύεις...21 Ιανουαρίου 2017, 7:54 πμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Τελευταία άρθρα

Ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος - Γιατί δέν μπορῶ νά προσευχηθῶ καλά;

Η συγκινητική ιστορία ενός άστεγου που βρήκε τον «άγγελό» του στο πρόσωπο μιας γυναίκας

3
Πέθανε ο γιος του δημοσιογράφου Γιώργου Γεωργίου σε ηλικία 35 ετών

O κυβερνητικός στρατός απελευθέρωσε από το Νταές πολλά χωριά γύρω από την αλ-Μπαμπ

Τούρκος βουλευτής του AKP: «Το ΝΑΤΟ είναι τρομοκρατική οργάνωση»

Η απλή συνήθεια που κρατά τον εγκέφαλο 5 χρόνια πιο νέο!

Λευκός Οίκος: Οι παράνομοι μετανάστες με ποινικό μητρώο θα είναι οι πρώτοι που θα απελαθούν

180
ΕΚΤΑΚΤΟ: Δηλώσεις Χ.Κίσινγκερ για συμμαχία Ρωσίας-ΗΠΑ - Οι ΗΠΑ κηρύττουν τον πόλεμο στην Kίνα - Με μπαράζ εκτοξεύσεων βαλλιστικών πυραύλων DF-21C και πολεμική ετοιμότητα απαντά το Πεκίνο (βίντεο)

ΠΡΟΣΟΧΗ: Γιατί δεν πρέπει να φάτε ποτέ ξανά αυτές τις τηγανιτές πατάτες!

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: «Να βγαίνουμε απο τον ναό σαν να κατεβαίνουμε από τους ίδιους τους ουρανούς»

Δημοφιλή άρθρα

240
Ραγδαίες εξελίξεις - Βαρυσήμαντες δηλώσεις Β.Πούτιν: "Στήσανε πλατείες Μaidan στον Ν.Τραμπ - Σε εξέλιξη προσπάθειες απονομιμοποίησης και καθαίρεσης του" - Προς αποσταθεροποίηση οι ΗΠΑ (εικόνες, βίντεο)

Του Βασίλη Καπούλα Καταιγιστικές εξελίξεις φαίνεται ότι θα έχουμε στις ΗΠΑ το αμέσως προσεχές διάστημα και ο πρόεδρος της Ρωσίας...


181
ΕΚΤΑΚΤΟ: Προς καθαίρεση από την προεδρία των ΗΠΑ, ο Ν.Τραμπ, και ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφαλείας, Μ.Φλυν- Φώτο-ντοκουμέντο με Β.Πούτιν!

Toυ Βασίλη Καπούλα Προς καθαίρεση οδεύει ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ, Ν.Τραμπ, ακόμη δεν ανέλαβε τα καθήκοντα του! Σύμφωνα...


258
Παγκόσμιο ΣΟΚ: Bαλλιστικός πύραυλος Trident II D5 που εκτοξεύτηκε από το υποβρύχιο HMS Vengeance παρέκκλινε από την πορεία του και κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ! (Βίντεο)

Βαλλιστικός πύραυλος τύπου Trident II D5 παρουσίασε "σοβαρό πρόβλημα", παρέκκλινε από την πορεία του και κατευθύνθηκε προς τις ΗΠΑ μετά...


Πιο σχολιασμένα άρθρα

519
Ο Ν.Τραμπ ανακοίνωσε την μετακίνηση της πρεσβείας στην Ιερουσαλήμ – Συνομιλία με Μ.Νετανιάχου για πόλεμο κατά Ιράν – H Αστυνομία στο Ισραήλ προετοιμάζεται για την άφιξη του «Μεσσία» και την ανέγερση του τρίτου Ναού

Ραγδαίες εξελίξεις έχουμε στην Μέση Ανατολή και ίσως και τον πρώτο πόλεμο επί προεδρίας Ν.Τραμπ καθώς όπως μεταδίδουν τώρα...22 Ιανουαρίου 2017 9:04 μμ


334
Αντίστροφη μέτρηση: Η Τουρκία έθεσε 2 όρους για να παραμείνει στο ΝΑΤΟ – Διαβουλεύσεις ανώτατων στελεχών της Συμμαχίας για την αποπομπή της και η ρωσο-τουρκική συμφωνία (βίντεο)

Η ώρα έφτασε και μετράει πλέον αντίστροφα! Με πρωτοσέλιδα «Το ΝΑΤΟ είναι τρομοκρατική οργάνωση» κυκλοφορούν τουρκικές εφημερίδες(κεντρική φωτογραφία άρθρου) ενώ...23 Ιανουαρίου 2017 4:04 μμ


260
Ο Αρχιραβίνος της Ρωσίας «πιέζει» το B .Πούτιν για την διεξαγωγή διεθνούς διαθρησκειακού φόρουμ στην Μόσχα – O Ρώσος ηγέτης λέει «όχι» στην προώθηση της νεοταξίτικης πανθρησκείας

Ο Αρχιραβίνος της Ρωσίας Μπερέλ Λαζάρ σε συνάντηση που ζήτησε ο ίδιος από τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν του μίλησε...22 Ιανουαρίου 2017 11:19 πμ