ΠΕΜΠΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Εκκλησία

Ο Γόρτυνος Ιερεμίας: Ο παπισμός είναι αίρεση και ο οικουμενισμός παναίρεση, λέω όχι όμως στην «αποτείχιση».

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ Ἀριθμ. Πρωτ. 5 Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, 11 Ἰανουαρίου 2017 Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί, Διευθυντές...

Δημοσίευση

ΙΕΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ
ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ
ΔΗΜΗΤΣΑΝΑ-ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΙΣ
Ἀριθμ. Πρωτ. 5

Δημητσάνα – Μεγαλόπολη, 11 Ἰανουαρίου 2017

Ἀγαπητοί ἐν Χριστῷ Ἀδελφοί,
Διευθυντές τῶν Χριστιανικῶν Ἱστοσελίδων τοῦ Διαδικτύου,
Μέ πόνο ψυχῆς, διότι δέν εἶδα νά δημοσιεύσετε στήν Ἱστοσελίδα Σας τό νέο σύντομο Καταχητικό μου φυλλάδιο, «Τό Κήρυγμα τῆς Κυριακῆς», πού σᾶς ἐπέστειλα, ἁπλοῦν καί ψυχοφελές φυλλάδιο γιά τόν λαό τοῦ Θεοῦ, ἐνῶ τοὐναντίον φιλοξενήσατε κείμενα στρεφόμενα κατ᾽ ἐμοῦ, σᾶς δηλῶ ὅτι στό ἑξῆς δέν θά λαμβάνετε ἐξ ἐμοῦ τά ταπεινά μου κείμενα, δύνασθε ὅμως νά λαμβάνετε καί δημοσιεύετε αὐτά, ἄν θέλετε, ἀπό τήν Ἱστοσελίδα τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως (www.imgortmeg.gr, στήν ἰδιαίτερη ἑνότητα «Παναγία Προυσιώτισσα»).


Στό πρῶτο τεῦχος τοῦ φυλλαδίου μου αὐτοῦ (8 Ἰανουαρίου 2017) γράφω περί τοῦ Ἀββᾶ Ἀγάθωνος, ὁ ὁποῖος ἐδέχετο εὐχαρίστως τίς διάφορες κατηγορίες πού τοῦ ἔλεγαν, ἀλλά ἀπέκρουσε μετά θυμοῦ τήν κατηγορία ὅτι εἶναι αἱρετικός, γιατί, δικαιολόγησε, τό νά εἶναι κανείς αἱρετικός ἀποκόπτεται ἀπό τόν Θεό.

Ὁμοίως καί ἐγώ, ἀγαπητοί ἀδελφοί, ἀποκρούω μετά θυμοῦ τήν κατ᾽ ἐμοῦ κατηγορία τῶν κειμένων πού φιλοξενεῖτε ὅτι τάχα τώρα, μέ τήν 4η ἐπιστολή μου πρός τό Ποίμνιο τῆς Μητροπόλεώς μου Κατά τῆς ἀποτειχίσεως, ἐγώ ἔγινα φιλοπαπικός καί οἰκουμενιστής. Ἀπό τήν ἐπιστολή μου αὐτή ἐδέχθην πολλά συγχαρητήρια κληρικῶν καί λαϊκῶν, ἀλλά καί ἀγρία κριτική πολλῶν φίλων σας, τήν ὁποίαν κριτική δύναται κανείς νά διαβάσει στίς Ἱστοσελίδες σας.

Σᾶς δηλῶ, ἀδελφοί, ὅτι μέ τήν Χάρη τοῦ Κυρίου εὐφραίνομαι στήν μελέτη καί στό βίωμα, ὅσον δύναμαι, τῶν Ὀρθοδόξων δογμάτων, καί ὡς Ὀρθόδοξος λοιπόν κληρικός, ἀποκρούω μετά δυνάμεως τόν παπισμό ὡς αἵρεση, τόν δέ οἰκουμενισμό ὡς παναίρεση. Ὁμοίως ὅμως ἀποκρούω, μετά δυνάμεως πάλι, καί τήν λεγομένη «ἀποτείχιση», ἡ ὁποία θά θέσει ἐμέ καί τό ποίμνιό μου ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας, γιατί ἐκτός τῆς Ἐκκλησίας δέν ὑπάρχει σωτηρία. Μέ τήν εὐλογία τῆς Κυρίας Θεοτόκου καί τῶν Ἁγίων Πατέρων θά μένω πάντοτε ἐντός τῶν «τειχῶν», ἐντός δηλαδή τῆς Ἐκκλησίας, εὐχόμενος καί διαμαρτυρόμενος, ὅταν βλέπω πραγματικές προδοσίες τῆς Πίστης μας, ἔστω καί ἄν πρόκειται νά διωχθῶ ἤ καί νά φυλακισθῶ καί νά ὑποφέρω διά τήν διαμαρτυρία μου αὐτή. Ἡ διαμαρτυρία μας ὅμως, ἔγραψα στήν ἐν λόγῳ ἐπιστολή πρός τό ποίμνιό μου, νά γίνεται μέ ταπείνωση καί ἀγάπη καί μέ θεολογία. Γιατί ἀπό πολλά γραπτά τῶν λεγομένων «ἀποτειχιστῶν» ἀπουσιάζουν αὐτά τά τρία. Ἀλλά, προσθέτω ἀκόμη τώρα, καί ἄν διά τά ἁμαρτήματά μας ἐπιτρέψει ὁ Θεός νά συμβοῦν τέτοιες παραβάσεις τῶν Ἱερῶν Κανόνων – μή γένοιτο Χριστέ καί Παναγιά! –, στίς ὁποῖες φαίνεται ὅτι δέν χωρᾶ πιά ἀνοχή, καί τότε ἀκόμη ἐγώ δέν θά προχωρήσω μόνος μου σέ «ἀποτείχιση», ἀλλά θά ἐρευνήσω γιά νά δῶ τί θά κάνουν οἱ ἅγιοι. Ὄχι τί θά κάνουν οἱ διαβασμένοι καί οἱ δραστήριοι καί οἱ ζωηροί κατά τόν χαρακτῆρα, ἀλλά τί θά ποῦν καί τί θά κάνουν οἱ ἅγιοι, ξαναλέγω. Ἐπειδή δέ στήν Ἐκκλησία μας ὑπάρχει πάντοτε τό Ἅγιο Πνεῦμα, πάντοτε θά ὑπάρχει σ᾽ Αὐτήν ἕνας πατήρ Πορφύριος καί ἕνα πατήρ Παΐσιος. Θά συμβουλευθοῦμε αὐτούς τί θά πράξουμε!

Εἴπαμε, ἀγαπητοί, ὅτι πρέπει νά εἴμαστε ζηλωτές γιά τήν ἅγια Ὀρθόδοξη Πίστη μας. Ἡ σωστή ἀγωνιστικότητα γιά τήν Ὀρθόδοξη Πίστη εἶναι χάρισμα Θεοῦ καί δέν πρέπει νά τό ἀποκρούουμε τό χάρισμα αὐτό, γιατί ἀποβαίνει ὡς θεραπευτικό καί ἁγιαστικό τῶν ἀδελφῶν χριστιανῶν στήν Ἐκκλησία μας. Ἀλλά ἀπό τόν ὅλο τρόπο τους καί τίς ἐκδηλώσεις τους καί τίς ἐκφράσεις τους μερικοί λεγόμενοι ἀγωνιστές ἀποδεικνύουν ὅτι δέν εἶναι σωστοί, δηλαδή, δέν εἶναι ὀρθόδοξοι ἀγωνιστές. Δέν μπορῶ, γιά παράδειγμα, νά θεωρήσω ὡς ἁγιασμένους καί νά ὀνομάσω ὀρθοδόξους ἀγωνιστές ἐκείνους πού ἐκφράζονται μέ χυδαία τῷ ὄντι γλώσσα περί ἱερῶν προσώπων. Οἱ τοιοῦτοι, καί λαϊκοί μάλιστα, καλοῦν σέ σχόλιά τους τούς Ἐπισκόπους τῆς Ἐκκλησίας μας «ἐπισκοπίδια», καί «“γάτες”, ἀντί νά εἶναι λέοντες»… Καί ἄλλα καί ἄλλα, πού δέν μποροῦν νά γραφοῦν, λόγω τῆς αἰσχρότητος τῶν ἐκφράσεων… Εἶναι ἀγωνιστές Ὀρθόδοξης Πίστης αὐτοί, οἱ ἐκφραζόμενοι ἔτσι; Μποροῦν νά κοινωνοῦν αὐτοί τῶν Ἀχράντων Μυστηρίων;

Προσοχή, γιατί ἔχει εἰσβάλει πιά στήν Ἐκκλησία μας ἕνα ἀγωνιστικό τάχα φρόνημα, τό ὁποῖο δέν εἶναι θεραπευτικό καί ἁγιαστικό, ἀλλά κολαστικό. Δηλαδή, καθαρά αἱρετικό, ἀφοῦ δέν μᾶς πηγαίνει πρός τήν σωτηρία. Γιατί ἀποκρούομε τό Φιλιόκβε τῶν Παπικῶν ὡς αἵρεση; Γιατί μᾶς δίνει ἄλλο θεό καί ὄχι τόν Θεό τῶν Πατέρων μας. Καί τοῦτο τό πνεῦμα μερικῶν («μερικῶν», λέγω) τάχα ἀγωνιστῶν τῆς Πίστης μας μᾶς ἀλλάζει τήν Ὀρθόδοξη Παράδοσή μας, πού εἶναι σεμνή, πού εἶναι γλυκειά, σάν τήν ἀγκαλιά τῆς μάνας, καί ποτέ ἀλαζονική καί ἐπιθετική (σάν τίς ἐκφράσεις τῶν μερικῶν). Αὐτό τό πνεῦμα, ὅπως τοὐλάχιστον τό ἐκδηλώνουν αὐτοί οἱ μερικοί, δέν ἐκφράζει ἀνθρώπους πού βιώνουν τήν μετάνοια. Νά, τό βρῆκα! Μόνον ὅσοι βιώνουν τήν μετάνοια, μόνο αὐτοί μπορεῖ νά κάνουν ἐπιτυχῆ ἀντιαιρετικό ἀγώνα. Ἔτσι διατύπωναν οἱ ἅγιοι Πάτέρες τήν ἀντιαιρετική θεολογία τους.

Γιά σωφρονισμό αὐτῶν, πού στά χρόνια μας ἀνακήρυξαν τόν ἑαυτό τους ὡς Οἰκουμενική Σύνοδο (!) καί στούς ὁποίους καί ἡμεῖς οἱ Ἀρχιερεῖς πρέπει νά ὑπατασσόμεθα καί στίς ἐντολές τους νά συμμορφούμεθα καί ἀλλοίμονό μας, ἄν δέν τό κάνουμε(!), γιατί θά μᾶς ποῦν αὐτά πού μᾶς λέγουν, τούς συνιστῶ νά διαβάσουν τά ἑξῆς ἀναγνώσματα: (α) Τά κατά τοῦ «Ζηλωτισμοῦ» κεφάλαια τοῦ Μακαριστοῦ Γέροντος πατρός Ἐπιφανίου ἀπό τό βιβλίο του «Τά δύο ἄκρα» (Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου Κεχαριτωμένης Θεοτόκου Τροιζῆνος), σελ. 61-285· (β) Τόν διάλογο τοῦ ἁγίου Σιλουανοῦ τοῦ Ἀθωνίτου μέ τόν Ἀρχιμανδρίτη ἐκεῖνο πού μιλοῦσε ἀπότομα καί πολύ προσβλητικά πρός τούς Παπικούς καί τήν συμβουλή τοῦ ἁγίου σ᾽ αὐτόν (Ἀρχιμ. Σωφρονίου, Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, Ἱερά Μονή Τιμίου Προδρόμου Ἔσσεξ Ἀγγλίας, Ἔκδ. 13η, σελ. 77)· (γ) Τήν ὁμιλία τοῦ Χρυσοστόμου περί τοῦ προφήτου Ἠλία, ὅπου ὁ ἅγιος πατήρ παρουσιάζει τόν Θεό νά προσπαθεῖ μέ διάφορα μαθήματα καί περιστατικά νά κάνει τόν Ἠλία νά ἀποβάλει τόν καυστικό καί ἀπότομο τρόπο του κατά τῶν ἁμαρτωλῶν, χωρίς ὅμως αὐτό νά τό πετυχαίνει (!…) καί γι᾽ αὐτό τελικά ὁ Θεός τόν χωρίζει ἀπό τούς ἀνθρώπους καί τόν στέλνει στούς οὐρανούς, γιατί ὁ πύρινος (φωτιά) προφήτης θά τοῦ κάψει τά ἀγκάθια (τούς ἁμαρτωλούς), λέγοντας ὅμως τελικά ὁ Θεός στόν Ἠλία ὅτι στήν γῆ θά κατέβει Αὐτός ὁ Ἴδιος, ὁ Ὁποῖος ἀγαπᾶ τούς ἁμαρτωλούς καί θά τούς πεῖ «Δεῦτε πάντες οἱ κοπιῶντες καί πεφορτισμένοι κἀγώ ἀναπαύσω ὑμᾶς» (Ματθ. 11,28! Βλ. MPG 56,583-586). Καί τέλος (δ), ὡς ψυχοφελέστατο ἀνάγνωσμα, γιά σωφρονισμό λέγω τῶν ἀτάκτων, τῶν ὑβριζόντων τούς Ἀρχιερεῖς ὡς προδότας τῆς ἀμωμήτου Πίστεώς μας, συνιστῶ τό περισσότερο ἀπό ὑπέροχο πεντάτομο ἔργο τοῦ ὁσίου πατρός Παϊσίου τοῦ Ἁγιορείτου (Λόγοι, Ἔκδοσις Ἱεροῦ Ἡσυχαστηρίου «Εὐαγγελιστής Ἰωάννης ὁ Θεολόγος, Σουρωτή Θεσ/νίκης), πού ἀποτελεῖ τό Γεροντικό τοῦ αἰῶνος μας! Αὐτό τό πεντάτομο ἔργο τοῦ ἁγίου μοναχοῦ πατρός Παϊσίου κατασκευάζει πράγματι τόν καλό καί θεάρεστο ἀγωνιστή τῆς Ὀρθόδοξης Πίστης μας, γιατί περνάει τόν ἀναγνώστη του ἀπό ὅλα τά στάδια τῆς πνευματικῆς ζωῆς καί τόν μαθητεύει πῶς νά ἐνεργεῖ καί πῶς νά ἐκφράζεται στούς ἀντιαιρετικούς ἀγῶνες. Γιατί ὁ ὅσιος Παΐσιος καί ὁ ὅσιος Πορφύριος ἔλεγαν βεβαίως, ὡς Ὀρθόδοξοι Πατέρες πού ἦσαν, κατά τῶν αἱρέσεων καί κατά τῶν παραβάσεων τῶν Ἱερῶν Κανόνων, ἀλλά τά ἔλεγαν μέ ἅγιο τρόπο, στόν ὁποῖο ἐφαίνετο ὁ ἅγιος πόνος τους, καί δέν τά ἔλεγαν ἐπιθετικά προσβάλλοντες καί ὑβρίζοντες καί μάλιστα τούς Ἀρχιερεῖς. Καί δέν ἔλεγαν ὅλο γι᾽ αὐτά. Δηλῶ ὅτι καί ἐγώ ὁ Ἐπίσκοπος σ᾽ αὐτόν τό τρόπο θέλω νά συμμορφωθῶ τοῦ λοιποῦ, γιατί εἶναι ἀλήθεια ὅτι ὡς ἁμαρτωλός καί ἀφώτιστος πού εἶμαι, ὅπως ἔχω κάνει καί κάνω ἀρκετά λάθη σέ πολλά κατά τήν διακονία μου, ἔκανα λάθη καί σ᾽ αὐτό τό σημεῖο τῶν ἀντιαιρετικῶν μου ἀγώνων. Ὁ Κύριος ἄς ἐλεήσει ὅλους μας καί ἄς παραλάβει ὅλους μας στήν Βασιλεία Του τήν ἐπουράνιο. Κανείς μας νά μήν χαθεῖ, Ἀμήν.

Εὔχομαι, ἀγαπητοί ἀδελφοί, γιά σᾶς καί γιά τούς ἀναγνῶστες τῶν Ἱστολογίων σας τό νέο ἔτος 2017 νά ἀγαπήσουμε ὅλοι μας πιό πολύ τόν Κύριό μας Ἰησοῦ Χριστό μας καί νά βιώνουμε τήν ἀγάπη Του στήν γλυκύτητα τῆς προσευχῆς καί στήν ἄσκηση τῶν ἀρετῶν γιά τήν σωτηρία τῆς ψυχῆς μας καί τήν σωτηρία τῶν ἀδελφῶν μας. Παρακαλῶ εὐχηθεῖτε καί Σεῖς τό ἴδιο γιά τήν ταπεινότητά μου.


Μέ τιμή καί εὐχές, † Ὁ Μητροπολίτης Γόρτυνος καί Μεγαλοπόλεως Ἱερεμίας

 • ilias tsakalidis

  Σεβασμιωτατε ισως καποιοι να γραφουμε και να τα λεμε λιγο χοντροκομμενα,δεν σημαινει ομως πως τα λεμε με κακια. Βλεπουμε απο την εποχη του Αθηναγορα και μετα να συμβαινουν πραγματα αλλοτρια για την Ορθοδοξια. Περιμενουμε απο τους ποιμενες Αρχιερεις να μιλησουν και δεν μιλανε,περιμενουμε απο τους απλους κληρικους και δεν μιλανε,αντιθετα δυο τρεις που μιλανε τους κυνηγανε οι υπολοιποι. Ειπε ενας σοφος Ιερεας πως οταν παει ο λυκος στα προβατα επεμβαινει ο βοσκος,εαν λειπει γαβγιζουν τα σκυλια και εαν λειπουν και αυτα τοτε φωναζουν τα προβατα. Ε αυτο κανουμε και εμεις οι αγραμματοι λαικοι,γι αυτο ανεχθειτε μας αφου δεν φωναζετε εσεις οι Αρχιερεις γι αυτα που συμβαινουν.

  • ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

   Το θεμα αδελφε μου Ηλια ειναι οτι ολος ο 20ος αιωνας μεχρι και τωρα που μιλαμε ολοι οι πατριαρχες μας ηταν μασωνοι καθως και οι πλειστοι των αρχιερεων μας. Δυστυχως ,ο Θεος να βαλη Το Χερι Του.

   • ΝΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΙΔΗΣ

    Καλημερα ειναι ολοι γιατι περαν που το γνωριζα το διαβασα κιολας .Την αρση την εκανε ο Αθηναγορας . Σ’αυτον απεστειλε 2 επιστολες ο Αγιος Παϊσιος μεχρι που ζητησε και και εκαναν παυσιν του μνημοσυνου του.

Άρθρα κατηγορίας

Οι Τούρκοι μετατρέπουν σε τζαμί την Αγία Σοφία Τραπεζούντας- Με ειδικό φως θα κρύψουν τις τοιχογραφίες

Παρεμβάσεις θα κάνουν για ακόμα μία φορά οι τουρκικές Αρχές στον χριστιανικό ναό της Αγίας Σοφίας Τραπεζούντας, που μετά από...19 Ιανουαρίου 2017, 9:45 πμ

Ὁ Ἅγιος Μᾶρκος ὁ Εὐγενικὸς κολαφίζει τοὺς σύγχρονους δοκησισόφους Ἐπισκόπους ποὺ θεωροῦν τοὺς διακόπτοντες τὴν ἐκκλησιαστικὴ κοινωνία λόγῳ αἱρέσεως ἐκτὸς Ἐκκλησίας.

Διάφοροι σύγχρονοι Ἐπίσκοποι πρεσβεύοντες σιωπηλῶς ἢ γυμνῇ τῇ κεφαλῇ τὴν παναίρεση τοῦ Οἰκουμενισμοῦ καὶ θέλοντες μὲ νύχια καὶ μὲ δόντια...19 Ιανουαρίου 2017, 8:15 πμ

 

Η παλαιότερη Mονή στην Ελλάδα που προκαλεί δέος -Σκαρφαλωμένη σε απόκρημνο βράχο σε υψόμετρο 900 μέτρων (εικόνες)

Το ιστορικό μοναστήρι των Καλαβρύτων, περίπου δέκα χιλιόμετρα στα βορειοανατολικά της πόλης, είναι αφιερωμένο στην Κοίμηση της Θεοτόκου. Πήρε το...19 Ιανουαρίου 2017, 7:30 πμ

 

1
Μητροπολίτης Σερρών: Eπικίνδυνη για την ασφάλεια της Ελλάδας η ρητορική της Τουρκίας

Έκρυθμη χαρακτήρισε ο μητροπολίτης Σερρών την κατάσταση που επικρατεί στην Τουρκία η οποία επιμένει σε επικίνδυνη ρητορική για την ασφάλεια...18 Ιανουαρίου 2017, 7:36 μμ

Αθανάσιος και Κύριλλος: Οι Πατριάρχες που έγιναν Άγιοι

Η ορθόδοξη Εκκλησία τιμά σήμερα 18 Ιανουαρίου τη μνήμη των δύο Πατριαρχών Αλεξανδρείας. Εορτάζουν οι Άγιοι Αθανάσιος ο Μέγας και...18 Ιανουαρίου 2017, 4:01 μμ

1
Νέοι «τριγμοί» προ των πυλών για τα Θρησκευτικά – Ρίχνει το γάντι η κυβέρνηση

Να περάσει την κόκκινη γραμμή που έχει θέσει η Εκκλησία, για την υποχρεωτικότητα του μαθήματος των Θρησκευτικών, επιχειρεί πάλι η...18 Ιανουαρίου 2017, 2:18 μμ

1
Ο Φωκίδος Θεόκτιστος στην Ηλιούπολη

Είναι Κυριακή 15 Ιανουαρίου 2017 και η ώρα 5.00 το απόγευμα, ο ήλιος δύει και οι ακτίνες του παύουν...18 Ιανουαρίου 2017, 1:44 μμ

Μητροπολίτης Ξάνθης για Σώρρα: »Να αφυπνιστεί ο λαός και να μην τρώει κουτόχορτο»

«Ο λαός πρέπει να αφυπνιστεί και να μην τρώει κουτόχορτο» αυτό τονίζει με δηλώσεις του στο «Κανάλι 6» ο Μητροπολίτης...18 Ιανουαρίου 2017, 10:31 πμ

3
18 Ιανουαρίου: Εορτή Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριάρχες Αλεξανδρείας

Τη μνήμη των Αγίων Αθανασίου και Κυρίλλου Πατριαρχών Αλεξανδρείας, τιμά σήμερα, 18 Ιανουαρίου, η Εκκλησία μας. Ο Μέγας Αθανάσιος γεννήθηκε...18 Ιανουαρίου 2017, 7:50 πμ

1
Μητροπολίτης Μαυροβουνίου Αμφιλόχιος: «Μέγιστη προδοσία η αναγνώριση του Κοσυφοπεδίου ως ανεξάρτητο κράτος»

«Το Μαυροβούνιο λειτουργεί σήμερα σαν ένα χωριό μια χούφτα πλουσίων ανθρώπων, που το λήστεψαν και πλούτισαν σε μια μέρα» τόνισε...17 Ιανουαρίου 2017, 11:25 μμ

Μοναχός περιγράφει απίστευτο θαύμα του Αγίου Αντωνίου

Στο Μοναστήρι του Αγίου Αντωνίου στην Καστανιά Σερβίων στη θέση Σιάπκα υπάρχει ένας μοναχός εν ονόματι Ευσέβιος, ο οποίος διηγήθηκε...17 Ιανουαρίου 2017, 10:10 μμ

8
Ο Γόρτυνος Ιερεμίας: «Τον αγώνα εναντίον των αιρετικών πρέπει να τον κάνουν μόνον αυτοί που έχουν θεολογική γνώση»

IEΡΑ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΣ ΓΟΡΤΥΝΟΣ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΕΩΣ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΝΑΞΑΡΙΟ ΤΗΣ ΕΒΔΟΜΑΔΟΣ Τό σημερινό εὐαγγελικό ἀνάγνωσμα, ἀδελφοί χριστιανοί, ἔλεγε γιά κάποιο ἁμαρτωλό...17 Ιανουαρίου 2017, 3:17 μμ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

Δημοφιλή άρθρα

289
ΕΚΤΑΚΤΟ! Η CIA δολοφόνησε τον πρώην Ρώσο Πρωθυπουργό Γιεβγένι Πριμακόφ - Συγκλονιστικές αποκαλύψεις που οδηγούν νομοτελειακά σε παγκόσμιο πόλεμο

των Α. Μουντζουρούλια και Β. Καπούλα  Oι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ δηλητηρίασαν τον πρώην Ρώσο πρωθυπουργό Γιεβγένι Πριμακόφ, δήλωσε σήμερα...


105
ΕΚΤΑΚΤΟ! Έρχεται αιματοκύλισμα στα Βαλκάνια - Βόσνιος στρατηγός καλεί τους πολίτες να πάρουν τα όπλα και να σκοτώσουν Σέρβους - Εξελίξεις με εκρηκτικές διαστάσεις

του Ανδρέα Μουντζουρούλια Πόλεμο κατά των Σέρβων θέλουν οι Βόσνιοι, με τον στρατηγό Atif Dudakovic, διοικητή του πέμπτου Σώματος Στρατού...


165
EKTAKTO: Απόπειρα δολοφονίας του προέδρου της Ρωσίας, Β.Πούτιν!

Εκτάκτως οδηγήθηκε το ρωσικό αεροσκάφος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν σε «εκτεταμένη επισκευή και τεχνικό έλεγχο» καθώς ανακαλύφθηκαν σαφείς ενδείξεις που αναφέρουν...


Πιο σχολιασμένα άρθρα

292
Απειλεί με πόλεμο σύμβουλος του Ερντογάν: «Η Κύπρος είναι τουρκική, θα χυθεί αίμα»

Προκλητικές δηλώσεις πραγματοποίησε για το Κυπριακό ο σύμβουλος του Ρ. Τ. Ερντογάν Γιγίτ Μπουλούτ, μιλώντας στο τουρκικό ειδησεογραφικό κανάλι TRT...18 Ιανουαρίου 2017 4:00 μμ


289
ΕΚΤΑΚΤΟ! Η CIA δολοφόνησε τον πρώην Ρώσο Πρωθυπουργό Γιεβγένι Πριμακόφ – Συγκλονιστικές αποκαλύψεις που οδηγούν νομοτελειακά σε παγκόσμιο πόλεμο

των Α. Μουντζουρούλια και Β. Καπούλα  Oι μυστικές υπηρεσίες των ΗΠΑ δηλητηρίασαν τον πρώην Ρώσο πρωθυπουργό Γιεβγένι Πριμακόφ, δήλωσε σήμερα...18 Ιανουαρίου 2017 5:31 μμ


285
ΕΚΤΑΚΤΟ: Καταδρομική επιχείρηση τουρκικών ειδικών δυνάμεων σε νησίδα στο σύμπλεγμα των Οινουσσών!

Οι εθνοφύλακες σε μια νησίδα στο σύμπλεγμα των Οινουσσών εντόπισαν σκάφος αγνώστου ταυτότητας που μετέφερε στρατιώτες καθώς φορούσαν κουκούλες και κινούταν...17 Ιανουαρίου 2017 8:32 μμ